TRADE PARK ZUIDOOST PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacy verklaring als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van Trade Park Zuidoost, onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Urban Industrial B.V. (hierna: “UI”). UI is gevestigd aan de Keienbergweg 25 te (1101 EX) Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63419785.

UI verwerkt persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij persoonsgegevens verzamelen, bewaren en doorgeven. UI is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring geldt voor UI en haar dochtermaatschappijen.

1. Inhoud van de privacy verklaring

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe UI haar persoonsgegevens verwerkt. Zo wordt uitgelegd voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken. Ook leggen wij uit aan wie wij persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en hoe wij deze beschermen.

Verder bevat deze privacy verklaring belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan deze privacy verklaring zorgvuldig te lezen.

2. Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven waardoor een levende natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd. Dit kan bijvoorbeeld een naam of een geboortedatum zijn. Gegevens van bedrijven zijn in principe géén persoonsgegevens.

UI verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt ten behoeve van het dossier, contact of marketing doeleinden. Waaronder begrepen, doch niet uitsluitend: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, functietitel.

3. Verwerken

Verwerken is een “bewerking van de persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”.

4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens van u verzamelen:

 • direct van u, bijvoorbeeld wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt of u deze aan ons verstrekt;
 • van derde partijen die deze aan ons verstrekken;
 • uit andere bronnen, bijvoorbeeld het Kadaster, het Handelsregister, commerciële databanken en/of andere openbare bronnen;
 • direct van u, wanneer u onze website (www.urbanindustrial.nl) bezoekt;
 • door middel van cookies, zie hiervoor onze Verklaring gebruik cookies.

5. Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering daarvan, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen;
 • om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen;
 • het innen van declaraties;
 • om u te informeren over onze activiteiten, bijvoorbeeld om u persberichten toe te zenden;
 • om onze activiteiten onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven toe te zenden of om u uit te nodigen voor een evenement, lunch of borrel;
 • om uw vragen en verzoeken te beantwoorden of uw klachten te behandelen;
 • om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om die te verbeteren;
 • ten behoeve van uw sollicitatie;
 • in het geval van geschillen met UI.

6. Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als dat noodzakelijk is op basis van de volgende grondslagen:

a. op basis van uw toestemming;

b. de uitvoering en/of sluiting van een overeenkomst waar u partij bij bent;

c. om te voldoen aan een wettelijke of fiscale verplichting;

d. voor het beschermen van uw vitale belangen;

e. voor de veervulling van een taak van algemeen belang dat aan UI is opgedragen;

f. op basis van een gerechtvaardigd belang van UI.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze altijd intrekken. U kunt daarvoor contact opnemen per mail via ui@urbanindustrial.nl of telefonisch via nummer +31 (0)20 333 14 05.

7. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens met derden delen die werkzaamheden voor ons verrichten. Dit gaat dan om bijvoorbeeld technisch beheerders, onderhoudsbedrijven, IT-dienstverleners, salarisadministratie, juridische/fiscale dienstverleners, accountants, taxateurs, recruiters, etc. UI deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met aan UI gelieerde vennootschappen. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om gegevens door te geven.

Wij zullen ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze maatregelen kan het sluiten van een verwerkers overeenkomst zijn.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

UI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Voor het vaststellen van de bewaartermijn zijn mede relevant het voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen, verjaringstermijnen en (de looptijd van) geschillen.

9. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben geïdentificeerd.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht:

 • op informatie over en inzage van uw persoonsgegevens;
 • op verbetering van uw persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (“recht om vergeten te worden”);
 • op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en door een machine leesbaar formaat, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te (doen) dragen.

Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken.

Voordat u een beroep kunt doen op deze rechten zult u zich eerst afdoende moeten legitimeren zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen.

11. Wijzigingen, klachten en vragen

Deze privacy verklaring kan eenzijdig worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest recente versie van deze privacy verklaring is steeds beschikbaar op onze website: www.urbanindustrial.nl. Wij raden u aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van deze verklaring toe te sturen. Wij zenden u dit kosteloos toe.

Wij helpen u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via het klachtenformulier van de AP, te vinden via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over deze privacy verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen per mail via www.urbanindustrial.nl of telefonisch via nummer: +31(0)20 333 14 05.

12. Taal

Indien van deze privacy verklaring een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling, de Nederlandse tekst prevaleert.

Amsterdam, 15 juni 2020

Auto
Openbaar Vervoer
Lopen

Fiets

Amsterdam Centraal

15 min.

15 min.

30 min.

Station Bijlmer Johan Cruyff Arena

10 min.

13 min.

05 min.

Metrostation Bullewijk

11 min.

04 min.

Schiphol Luchthaven

15 min.

25 min.